Chapter 2- Family Members –Thành viên gia đình

Share

Chapter 2- Family Members –Thành viên gia đình

A. Vocabulary

1 Husband

/ˈhʌzbənd/

Chồng 25 Great grandmother

/ɡreɪt/ /ˈɡrænˌmʌðər/

Bà cố
2 Wife

/waɪf/

Vợ 26 Grandfather

/ˈɡrænˌfɑðər/

Ông nội/ ông ngoại
3 Parents

/ˈpɛrənt/

Cha mẹ 27 Great grandfather

/ɡreɪt//ˈɡrænˌfɑðər/

Ông cố
4 Father

/ˈfɑðər/

Cha 28 Grandchildren

/ˈɡræntʃaɪld/

Cháu
5 Father-in-law

/ˈfɑðər/ /lɔ/

Cha chồng/ cha vợ 29 Granddaughter

/ˈɡrænˌdɔt̮ər/

Cháu gái
6 Mother

/ˈmʌðər/

Mẹ 30 Grandson

/ˈɡrænsʌn/

Cháu trai
7 Mother-in-law

/ˈmʌðər//lɔ/

Mẹ chồng/ mẹ vợ 31 Uncle

/ˈʌŋkl/

Chú, cậu, bác trai, dượng
8 Children

/ˈtʃɪldrən/

Con cái 32 Aunt

/ænt/

Bác gái, cô, dì, thím, mợ
9 Daughter

/ˈdɔt̮ər/

Con gái 33 Niece

/nis/

Cháu gái
10 Daughter-in-law

/ˈdɔt̮ər/ / lɔ/

Con dâu 34 Nephew

/ˈnɛfyu/

Cháu trai
11 Son

/sʌn/

Con trai 35 Cousin

 /ˈkʌzn/

Anh / em họ
12 Son-in-law

/sʌn/ / lɔ/

Con rể 36 Godfather  

/´gɔd¸fa:ðə/

Cha đỡ đầu
13 Baby

 /ˈbeɪbi/

Em bé 37 Step  father

/step ˈfɑːðər/

Bố dượng
14 Siblings

/ˈsɪblɪŋ/

Anh chị em ruột 38 Step mother /stepˈmʌðər/ Mẹ  kế
15 Sister

/ˈsɪstər/

Chị/em gái 39 Adopted  child

/ə’dɔptid tʃaild/

Con  nuôi
16 Siser-in-law

/ˈsɪstər/ / lɔ/

Chị/em dâu 40 Half -sister

/hɑːfˈsɪstər/

Chị /em gái (cùng cha/mẹ khác mẹ/cha)
17 Elder sister

/ˈɛldər//ˈsɪstər/

Chị gái 41 Half -brother /hɑːfˈbrʌðər/   Anh /em trai (cùng cha/mẹ khác mẹ/cha)
18 Younger sister

/yʌŋ//ˈsɪstər/

Em gái 42 Foster-mother

/ˈfɔstər/

Mẹ  nuôi
19 Brother

/ˈbrʌðər/

Anh/ em trai 43 Foster -son

/ˈfɔstər/

con nuôi
20 Brother-in-law

/ˈbrʌðər/ / lɔ/

Anh/ em rể 44 Orphan

 /´ɔ:fən/

Trẻ  mồ côi
21 Elder brother

/ˈɛldər / /ˈbrʌðər/

Anh trai 45 Folks

/fouks/

Họ hàng thân thuộc

 

22 Younger brother

/yʌŋ//ˈbrʌðər/

Em trai 46 Kinsman

/´kinzmən/

Người   bà con (nam)
23 Grandparents

/ˈɡrænˌpɛrənt/

Ông, bà 47 Kinswoman  /´kinz¸wumən/ Người bà con (nữ)
24 Grandmother

/ˈɡrænˌmʌðər/

Bà nội/ bà ngoại 48 Brotherhood /´brʌðəhud/ Tình  anh em

 

 

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.