Chapter 1-Personal information – Thông tin cá nhân

Share

Chapter 1- Personal information – Thông tin cá nhân

A. Vocabulary

1 Name

/neɪm/

Họ và tên 11 Zip code

/zɪp/ /koʊd/

Mã bưu điện
2 First name

/fərst//neɪm/

Tên 12 Area code

/ˈɛriə/ /koʊd/

Mã vùng
3 Middle initial

/ˈmɪdl/ /ɪˈnɪʃl/

Tên đệm và viết tắt 13 Telephone number

/ˈtɛləˌfoʊn//ˈnʌmbər/

Phone  number

/foʊn//ˈnʌmbər/

Số điện thoại
4 Last name

/læst/ /neɪm/

Family name

/ˈfæməli/ /neɪm/

Surname

/ˈsərneɪm/

Họ 14 Cell phone number

/sɛl//foʊn//ˈnʌmbər/

Số điện thoại di động
5 Address

/ˈædrɛs/

Địa chỉ 15 e-mail address

/ˈimeɪl/ /ˈædrɛs/

Địa chỉ thư điện tử
6 Street number

/strit/ /ˈnʌmbər/

Số nhà 16 Social security

/ˈsoʊʃl/ /sɪˈkyʊrət̮i/

 number

/ˈnʌmbər/

Số bảo hiểm xã hội
7 Street

/strit/

Tên đường 17  Sex

/sɛks/

Giới tính
8 Apartment number

/əˈpɑrtmənt//ˈnʌmbər/

Số căn hộ 18 Date of birth

/deɪt//əv/ /bərθ/

Ngày tháng năm sinh
9 City

/ˈsɪt̮i/

Thành phố 19 Place of birth

/pleɪs//əv/ /bərθ/

Nơi sinh
10 State

/steɪt/

Bang (ở Mỹ)      

 

Registration Form

Name: Gloria                      P.                                  Sanchez

             First                    Middle Initial                   Last   

Address:      95                   Garden Street                             3G

                 Number                   Street                        Apartment Number

               

                 Los Angeles                  CA                       90036

                       City                        State                   Zip Code    

Telephone: 323-123-9877                             Cell Phone:03366123123

E-Mail Adress: hochanh90@gmail.com       SSN:227-90-1234           Sex: M_  FX

Date of Birth: 24/12/1999                             Place of Birth: Centerville, Texas

B. Your exercises

Tell about yourself:

My name is……….

My address is………

My telephone number is ……….

A.What’s your name?

B…………………………………………..

A.What’s your last name?

B……………………………………………

A.What’s your middle name?

B……………………………………………..

A.What’s your address?

B……………………………………………….

A.What’s your stress number?

B………………………………………………….

A.What’s your city?

B……………………………………………..

A.What’s your apartment number?

B……………………………………………..

A.What’s your state?

B……………………………………………….

A.What’s your zip code?

B……………………………………………..

A.What’s your phone number?

B……………………………………………..

A.What’s your cell phone number?

B……………………………………………….

A.What’s your email address?

B……………………………………………..

A.What’s your social security number?

B……………………………………………..

A.What’s your sex?

B……………………………………………….

A.What ‘s your day of birth?

B……………………………………………

A. What’s your place of birth?

B……………………………………………

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.