CÁC QUY TẮC VỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TOÁN

Share

CÁC QUY TẮC VỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TOÁN

phuongphapdaytrehoctoan1393b0

CÁC QUY TC V TH T THC HIN CÁC PHÉP TOÁN

Quy tắc 1: Trước nhất, thực hiện bất kỳ phép toán nào bên trong dấu ngoặc đơn.
Quy tắc 2: Tiếp theo, thực hiện tất cả các phép nhân và phép chia theo thứ tự từ trái qua phải.
Quy tắc 3:  Cuối cùng, thực hiện tất cả các phép cộng và trừ theo thứ tự từ trái qua phải.
Thí dụ 1
Tính giá trị của mỗi biểu thức dựa trên các quy tắc về thứ tự thực hiện các phép toán.

Lời giải

Thứ tự thực hiện các phép toán
Biểu thức Tính giá trị Phép toán
6 + 7 x 8 = 6 + 7 x 8 Phép nhân
= 6 + 56 Phép cộng
= 62  
16 ÷ 8 – 2 16 ÷ 8 – 2 Phép chia
= 2 – 2 Phép trừ
= 0  
(25 – 11) x 3 (25 – 11) x 3 Dấu ngoặc đơn
= 14 x 3 Phép nhân
= 42  

Trong thí dụ 1, mỗi bài toán chỉ có hai phép tính. Chúng ta hãy xem xét một vài thí dụ bao hàm nhiều hơn hai phép toán.

Thí dụ 2 Tính giá trị biểu thức 3 + 6 x (5 + 4) ÷ 3 – 7 theo thứ tự thực hiện các phép toán.
 
Lời giải
Bước 1: 3 + 6 x (5 + 4) ÷ 3 – 7  = 3 + 6 x 9 ÷ 3 – 7 Dấu ngoặc đơn
Bước 2: 3 + 6 x 9 ÷ 3 – 7  = 3 + 54 ÷ 3 – 7 Phép nhân
Bước 3: 3 + 54 ÷ 3 – 7  = 3 + 18 – 7 Phép chia
Bước 4: 3 + 18 – 7  = 21 – 7 Phép cộng
Bước 5: 21 – 7  = 14 Phép trừ

 

Thí dụ 3 Tính 9 – 5 ÷ (8 – 3) x 2 + 6 bằng cách sử dụng trật tự các phép toán.
 
Lời giải
Bước 1: 9 – 5 ÷ (8 – 3) x 2 + 6  = 9 – 5 ÷ 5 x 2 + 6 Dấu ngoặc đơn
Bước 2: 9 – 5 ÷ 5 x 2 + 6  = 9 – 1 x 2 + 6 Phép chia
Bước 3: 9 – 1 x 2 + 6  = 9 – 2 + 6 Phép nhân
Bước 4: 9 – 2 + 6  = 7 + 6 Phép trừ
Bước 5: 7 + 6  = 13 Phép cộng

Trong thí dụ 2 và 3, bạn để ý thấy rằng phép nhân và phép chia được tính từ trái qua phải theo quy tắc 2. Tương tự, phép cộng và phép trừ được tính từ trái qua phải theo quy tắc 3.

Khi hai hoặc nhiều hơn các phép toán xuất hiện phía trong một tập hợp các dấu ngoặc đơn, các phép toán sẽ được tính dựa theo quy tắc 2 và 3. Chúng ta thực hiện điều này trong thí dụ 4 dưới đây.

Thí dụ 4 Tính 150 ÷ (6 + 3 x 8) – 5 bằng cách sử dụng trật tự các phép toán.
 
Lời giải
Bước 1: 150 ÷ (6 + 3 x 8) – 5  = 150 ÷ (6 + 24) – 5 Tính phép nhân phía trong dấu ngoặc đơn
Bước 2: 150 ÷ (6 + 24) – 5  = 150 ÷ 30 – 5 Tính phép cộng phía trong dấu ngoặc đơn
Bước 3: 150 ÷ 30 – 5  = 5 – 5 Tính phép chia
Bước 4: 5 – 5  = 0 Tính phép trừ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.