Academic Library

Share

ACADEMIC LIBRARY

     Type Library

 

 

Academic Library

Explain

 

Location

Academic libraries are libraries that are hosted in post-secondary educational institutions, such as colleges and universities. Academic libraries are generally located on college and university campuses

Thư viện học thuật là các thư viện được tổ chức tại các cơ sở giáo dục sau trung học, như các trường cao đẳng và đại học Thư viện học thuật thường nằm trên các trường đại học và đại học

User

Primarily  serve the students and faculty of  college and university  and other academic institutions

chủ yếu phục vụ sinh viên và giảng viên của nó và các tổ chức giáo dục khác. 

Function

. Their main function are to provide support in research and resource linkage for students and faculty of the educational institution.

 Chức năng chính của họ là cung cấp hỗ trợ nghiên cứu và liên kết tài nguyên cho sinh viên và giảng viên của cơ sở giáo dục. 

 

The academic library provides a quiet study space for students on campus; it may also provide group study space, such as meeting rooms.

Thư viện học thuật cung cấp một không gian học tập yên tĩnh cho sinh viên trong khuôn viên; nó cũng có thể cung cấp không gian học tập nhóm, chẳng hạn như phòng họp. 

Academic libraries serve the educational objectives of a college or university.

Các thư viện học thuật phục vụ các mục tiêu giáo dục của một trường cao đẳng hoặc đại học.

  • Therefore they exist to serve the needs of students and faculty.
  • Vì vậy chúng tồn tại để phục vụ nhu cầu của sinh viên và giảng viên.
  • While academic libraries offer a wide variety of fiction, popular movies, and other entertainment, the collection primarily exists to serve the educational objectives of the various departments on campus.
  • Trong khi các thư viện đại học cung cấp nhiều loại tiểu thuyết, phim phổ biến và giải trí khác, bộ sưu tập chủ yếu tồn tại để phục vụ cho mục tiêu giáo dục của các phòng ban khác nhau trong khuôn viên.
  • At universities with graduate programs, the collection (including databases) must include the latest research and the most technical information in certain fields.
  • Tại các trường đại học có chương trình sau đại học, bộ sưu tập (bao gồm cả cơ sở dữ liệu) phải bao gồm nghiên cứu mới nhất và thông tin kỹ thuật nhất trong một số lĩnh vực nhất định.
  • Many academic libraries are research libraries, meaning that they must supply their faculty and doctoral students with the information to support research projects that advance human knowledge.
  • Nhiều thư viện học thuật là thư viện nghiên cứu, có nghĩa là họ phải cung cấp cho giảng viên và nghiên cứu sinh của họ thông tin để hỗ trợ các dự án nghiên cứu nâng cao kiến ​​thức của con người.

 

Material Collection

Specific course-related resources are usually provided by the library, such as copies of textbooks and article readings held on ‘reserve’ (meaning that they are loaned out only on a short-term basis, usually a matter of hours). Some academic libraries provide resources not usually associated with libraries, such as the ability to check out laptop computers, web cameras, or scientific calculators.

Các nguồn tài nguyên liên quan đến khóa học cụ thể thường được cung cấp bởi thư viện, chẳng hạn như các bản sao của sách giáo khoa và các bài đọc về trữ lượng (có nghĩa là chúng được cho mượn chỉ trong một thời gian ngắn, thường là vài giờ). Một số thư viện đại học cung cấp tài nguyên không thường kết hợp với thư viện, chẳng hạn như khả năng kiểm tra máy tính xách tay, máy quay web hoặc máy tính khoa học.

 

 

 

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.